Projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Občianske združenie Zdravá planéta začalo s prípravou projektu pre záchranu – sanáciu vôd v slovenských priehradách, vodných nádržiach a jazerách, ktorého hlavná časť bude použiteľná pre väčšinu slovenských priehrad, vodných nádrží a jazier.

Realizácia takéhoto projektu si vyžaduje odbornú prácu zainteresovaných inštitúcii s odbornosťou na vodný ekosystém, biodiverzitu a zosúladenie samotného riešenia so súčasným vodným plánom Slovenska, ktorý je pod záštitou ministerstva životného prostredia. Budeme oslovovať vysoké školy, výskumné ústavy a ďaľšie inštitúcie, ktoré aktívne zapijíme do projektu v rámci ich možností.

Hlavným cieľom projektu je okrem sekundárnych riešení, ako sú napríklad odstránenie priamych splaškových výpustov do vodného ekosystému a odstránenie ďaľších príčin znečisťovania, naprojektovať čo najefektívnejšiu receptúru pre úpravu kvality vody prírodnou sanáciou dna priehrad, vodných nádrží a jazier s využitím mikroorganizmov a rastlín vhodných pre dosiahnutie najlepšej kvality a čistoty vôd a biodiverzity.

Projekt chceme pripraviť pre konkrétnu priehradu v Nitrianskom Rudne. V prvej fáze prípravy projektu oslovujeme zainteresované inštitúcie a organizácie, ako sú Povodie Váhu, Obec Nitrianske Rudno, okolité obce Kostolná Ves a Seč a Vysokú školu v Nitre, katedru krajinného inžinierstva.

Pozitívne stanovisko zainteresovaných a záujem o aktívne zapojenie sa do projektu nám potvrdilo správnosť rozhodnutia venovať sa tomuto projektu z dlhodobého hľadiska. Známej rekreačnej oblasti v Nitrianskom Rudne prinesie zrealizovaný projekt zvýšenú návštevnosť v oblasti cestovného ruchu, rybárstva, vodných športov, čo garantuje návratnosť investície.

V prvej fáze projektu pôjde o analýzu jestvujúceho stavu (hydromorfológia, chemické znečistenie, mikrobiologické znečistenie a výskyt organizmov od rias až po ryby). V ďaľšej fáze budú vypracovanénávrhy riešení a ich odborné posúdenie. Následne bude vypracovaný projekt pre konkrétnu realizáciu. Budeme zároveň dôsledne prihliadať na efektívnosť vynaložených nákladov s prihliadaním na návratnosť.

Realizácia diela bude pozostávať z troch etáp:
1. etapa pozostáva z vypracovania odbornej štúdie, zostavenia odborného tímu, analýze uskutočniteľnosti diela, kde preveríme všetky možnosti celého procesu realizácie.
2. etapa bude riešiť samotný projekt s možnosťou požiadania a využitia financií z plánu obnovy.
3. etapa rieši samotnú realizáciu diela podľa projektu.

Pre realizáciu samotného projektu v praxi bude predložený projekt na čerpanie eurofondov z plánu obnovy. Veríme, že sa nájde dostatočnú podpora aj u politikov, ktorí bez ohľadu na ich postavenie tento projekt verejne podporia.

Občianske združenie Zdravá planéta je koordinátorom projektu. Pre koordináciu projektu máme potrebné odborné vzdelanie – VŠP Nitra, odbor melioračné a vodohospodárske stavby, znalosti v informačných technológiách, praktické skúsenosti s projektovaním vodných diel, úpravy tokov, prácu s rozpočtami, skúsenosti s riadením väčšieho tímu ľudí a hlavne s optimalizáciou jednotlivých procesov s cieľom efektívneho hospodárenia.

 

Stav kvality vody priehrady Nitrianske Rudno v auguste 2023

Pin It on Pinterest