Pomôžte prosím občianskemu združeniu Zdravá planéta s darovaním!
Rozbiehame projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Údaje o nás

IČO: 53505794
Obchodné meno: Zdravá planéta
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Sídlo: Pod Vtáčnikom 13896/5, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
Číslo účtu – IBAN: SK72 8330 0000 0024 0223 7165

Postup

Právnická osoba

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Fyzická osoba – ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie:
Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Naše údaje sú predvyplnené.

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Pin It on Pinterest

Share This