Projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Projekt „Čistá voda“ – Sanácia ekosystému priehrad, vodných nádrží a jazier.

Občianske združenie Zdravá planéta pripravuje projekt pre záchranu – sanáciu vôd v slovenských priehradách, vodných nádržiach a jazerách, ktorého hlavná časť bude použiteľná pre väčšinu  slovenských priehrad, vodných nádrží a jazier. Uskutočniteľnosť projektu výhradne závisí od získania finančných prostriedkov na jeho realizáciu.

 

Riešenie znečistenia vôd

Riešenie znečistenia vôd v malých jazerách, vodných nádržiach a priehradách na celom Slovensku vyžaduje komplexný a koordinovaný prístup zo strany rôznych zainteresovaných strán. Súčasťou takéhoto riešenia je:

1. Výskum a monitorovanie: Systematický výskum a monitorovanie kvality vody v malých jazerách, vodných nádržiach a priehradách na celom území Slovenska. Identifikácia hlavných znečisťujúcich látok, ich zdroje a rozsah znečistenia.

2. Zdroje znečistenia: Identifikácia a vyhodnotenie hlavných zdrojov znečistenia v danej oblasti. To môže zahŕňať priemyselné odpady, komunálne odpady, poľnohospodárske výlevy, povrchový odtok z urbanizovaných oblastí a iné.

3. Odpadové vody a čistenie vody: Vypracovanie a implementácia efektívnych systémov na spracovanie odpadových vôd z priemyslu, mestských oblastí a poľnohospodárstva. Modernizácia čistiarní odpadových vôd a zabezpečenie schopnosti efektívne odstraňovať škodlivé látky.

4. Ochrana pobrežných oblastí: Stanovenie a presadenie opatrení na ochranu pobrežných oblastí malých jazier a nádrží, aby sa minimalizovala erózia pôdy a prítok nečistôt.

5. Obnova biodiverzity: Podpora projektov obnovy a ochrany biodiverzity vodných ekosystémov. To môže zahŕňať zlepšenie a obnovu prirodzených habitátov a povolenie pre migráciu rýb.

6. Environmentálna výchova: Organizácia environmentálnej vzdelávacej kampane za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o dôležitosti ochrany vodných zdrojov a preventívnych opatreniach.

7. Legislatíva a regulácie: Zlepšenie a sprísnenie environmentálnych noriem a regulácie týkajúce sa vodného prostredia. Aktualizácia  existujúcich legislatívnych rámcov, ktoré sa týkajú kvality vody a ochrany vodných ekosystémov.

8. Zapojenie komunity: Zapojenie miestnej komunity a zainteresovaných strán do procesu plánovania a riešenia problémov znečistenia vôd. Poskytnutie občanom príležitosť podieľať sa na rozhodovacom procese a informovanie o dôležitosti úloh v ochrane vodného prostredia.

9. Medzinárodná spolupráca: Vzhľadom na to, že znečistenie vôd nemá hranice, podpora medzinárodnej spolupráce s okolitými krajinami a organizáciami na riešenie spoločných vodných problémov.

10. Výskum a inovácie: Investícia do výskumu a inovácií v oblasti čistenia vody a trvalo udržateľných technológií, ktoré môžu pomôcť zmierniť znečistenie vodných zdrojov.

Celkový úspech riešenia znečistenia vôd závisí od integrácie týchto krokov do udržateľného a komplexného vodného manažmentu, ktorý zohľadňuje potreby ľudí aj životného prostredia.

Štúdia na riešenie znečistenia vôd v malých jazerách, vodných nádržiach a priehradách by mala zahrňovať komplexný prístup, ktorý zohľadňuje rôzne aspekty a faktory ovplyvňujúce kvalitu vody.

Štúdia by mala obsahovať:

1. Analýza kvality vody: Obsahuje systematickú a pravidelnú analýzu kvality vody, ktorá zahŕňa fyzikálne, chemické a biologické parametre. Tieto analýzy by mali sledovať koncentrácie rôznych látok vrátane ťažkých kovov, pesticídov, živín a mikroorganizmov.

2. Zdroje znečistenia: Identifikuje a kategorizuje hlavné zdroje znečistenia v okolí malých jazier, vodných nádrží a priehrad. To môže zahŕňať odpadové vody, priemyselné výtoky, poľnohospodárske aktivity, odpadové skládky a iné potenciálne rizikové zdroje.

3. Eutrofizácia: Skúma riziká eutrofizácie, čo je nadmerný rast rias a vodných rastlín v dôsledku nadmerného prísunu živín, ako sú dusíky a fosfor.

4. Odpad a plastové znečistenie: Posudzuje rozsah odpadov a plastov v oblasti a skúma ich vplyv na vodné prostredie. Identifikuje zlepšenia v nakladaní s odpadom a potenciálne miesta na zavedenie recyklačných opatrení.

5 Hydrologický a klimatický kontext: Zohľadňuje hydrologické a klimatické faktory, ktoré môžu ovplyvniť množstvo a kvalitu vody, ako napríklad zmeny v zrážkach, teplote a hladine vody.

6. Vplyv na biodiverzitu: Skúma vplyv znečistenia na vodné ekosystémy a biodiverzitu v okolí. Zisťuje, ako sa znečistenie prenáša na rôzne druhy rastlín, živočíchov a mikroorganizmov.

7. Regulačné opatrenia: Navrhuje možné regulačné opatrenia a politiky na minimalizáciu znečistenia. To môže zahŕňať správne riadenie odpadových vôd, obmedzenie používania pesticídov, ochranu pobrežných oblastí a implementáciu environmentálnych štandardov.

8. Zapojenie komunity: Zapája miestnu komunitu a zainteresované strany do procesu rozhodovania a zavedenia opatrení. Informuje verejnosť o dôležitosti ochrany vodných zdrojov a získava ich podporu.

Štúdia by mala byť dynamická a prispôsobiteľná, s pravidelnými aktualizáciami na základe získaných údajov a vývoja situácie v danej oblasti. Odborný prístup a spolupráca medzi rôznymi odborníkmi (ekológmi, hydrologmi, chemikmi, sociológmi atď.) sú kľúčové pre úspešné riešenie znečistenia v malých vodných útvaroch.

Realizácia projektu si vyžaduje odbornú prácu zainteresovaných inštitúcii s odbornosťou na vodný ekosystém, biodiverzitu a zosúladenie samotného riešenia so súčasným vodným plánom Slovenska, ktorý je pod záštitou ministerstva životného prostredia.

 

Priehrada Nitrianske Rudno

Riešenie vyčistenia a udržania čistej vody v priehrade Nitrianske Rudno vyžaduje integrovaný a udržateľný prístup, zahŕňajúci environmentálne, technické, legislatívne a spoločenské opatrenia. Tu sú niektoré kľúčové kroky, ktoré by mohli byť súčasťou takéhoto plánu:

 1. Monitorovanie kvality vody: Pravidelné sledovanie kvality vody v priehrade a jej okolí, vrátane fyzikálnych, chemických a biologických parametrov. Tieto údaje poskytnú základné informácie o aktuálnom stave vody a pomôžu identifikovať potenciálne problémy.
 2. Identifikácia znečisťujúcich zdrojov: Vypracovanie podrobného prieskumu na identifikáciu hlavných znečisťujúcich zdrojov v povodí priehrady Nitrianske Rudno. To môže zahŕňať analýzu prísunu odpadových vôd, vplyv poľnohospodárskej činnosti, povrchového odtoku z urbánnych oblastí a iné.
 3. Ochrana pobrežných oblastí: Implementácia opatrení na ochranu pobrežných oblastí priehrady. Tieto opatrenia môžu zahŕňať výsadbu pôvodných rastlín, vytváranie ochranných pásiem a obmedzenie prístupu do citlivých oblastí.
 4. Odpadové vody a čistenie vody: Modernizácia a účinné spravovanie čističiek odpadových vôd v oblasti, aby sa zabezpečila účinná úprava odpadových vôd pred ich vypustením do priehrady. To môže zahŕňať aj kontrolu vypúšťania odpadových vôd z priemyselných zariadení.
 5. Kontrola erozie a sedimentácie: Implementácia opatrení na kontrolu erozie a sedimentácie v povodí priehrady, napríklad výsadba vegetácie, zadržiavanie vody a práce na úpravách krajiny.
 6. Znečisťovanie od plastov: Vytvorenie programov na kontrolu a minimalizáciu znečistenia priehrady od plastov a iných odpadkov. To môže zahŕňať vzdelávanie verejnosti o dôležitosti odpadového hospodárstva a recyklácie.
 7. Zapojenie miestnej komunity: Zapojenie obyvateľov miestnej komunity do procesu plánovania a riadenia vody. Vytvorenie osvetových a vzdelávacích programov pre verejnosť na podporu environmentálnej zodpovednosti.
 8. Výskum a inovácie: Podpora výskumu a inovácií v oblasti čistenia vody a udržateľných technológií, ktoré môžu byť použité na zlepšenie kvality vody v priehrade.
 9. Legislatívne opatrenia: Implementácia príslušnej legislatívy a regulácií na ochranu vodného prostredia a zabezpečenie dodržiavania environmentálnych noriem a štandardov.
 10. Spolupráca s odborníkmi a organizáciami: Aktívna spolupráca s odborníkmi, vodohospodárskymi inštitúciami a environmentálnymi organizáciami na zdieľanie poznatkov, najlepších postupov a koordináciu spoločných projektov.

Tieto kroky by mohli prispieť k udržaniu čistej vody v priehrade Nitrianske Rudno a zabezpečiť udržateľné využívanie tohto vodného zdroja. Je dôležité, aby takéto opatrenia boli implementované v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a so zapojením všetkých zainteresovaných strán.

Stav kvality vody priehrady Nitrianske Rudno v auguste 2023

Odbornosť občianskeho združenia zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii celoslovenského projektu a splnení nasledovných kritérií:

 1. Odborný tím: Združenie by malo mať k dispozícii kvalifikovaný odborný tím so skúsenosťami v oblasti vodného hospodárstva, ochrany životného prostredia, ekológie, hydrológie, alebo príbuzných disciplín. Tím by mal byť schopný vykonávať výskum, monitorovanie a implementovať projekty týkajúce sa čistenia vôd.
 2. Skúsenosti s projektovým riadením: Združenie by malo mať skúsenosti s riadením projektov vrátane plánovania, financovania, implementácie a hodnotenia projektov v oblasti čistenia vôd. Úspešné dokončenie podobných projektov môže slúžiť ako dôkaz odbornosti.
 3. Poznanie lokálnych podmienok: Odborníci v združení by mali mať dobré poznanie miestnych podmienok v slovenských malých vodných nádržiach, jazerách a priehradách. Lokálne špecifiká a potreby rôznych oblastí by mali byť zohľadnené pri navrhovaní a implementácii opatrení.
 4. Spolupráca s odborníkmi a inštitúciami: Združenie by malo preukázať schopnosť účinnej spolupráce s odborníkmi, výskumnými inštitúciami, vodohospodárskymi firmami, a inými relevantnými organizáciami. Táto spolupráca môže prispieť k efektívnemu výskumu a implementácii opatrení.
 5. Orientácia na udržateľnosť: Združenie by malo byť orientované na udržateľné riešenia v oblasti čistenia vôd, zohľadňujúce environmentálne, sociálne a ekonomické hľadiská. Odborníci by mali byť schopní navrhovať opatrenia, ktoré budú nielen účinné, ale aj trvalo udržateľné.
 6. Znalosť legislatívy a noriem: Odborníci by mali byť oboznámení s relevantnou legislatívou a normami týkajúcimi sa ochrany vodného prostredia na úrovni Slovenska aj Európskej únie.
 7. Transparentnosť a účasť verejnosti: Združenie by malo byť schopné zapojiť verejnosť do projektového procesu a zabezpečiť transparentnosť v rozhodovacích procesoch. Komunikácia s verejnosťou je dôležitá pre získanie podpory a povedomia o dôležitosti čistenia vôd.
 8. Finančná stabilnosť: Združenie by malo mať finančnú stabilitu a schopnosť zabezpečiť financovanie projektov. To môže zahŕňať schopnosť získavať granty, spolupracovať s vládnymi a nevládnymi organizáciami a podnikať úspešné fundraisingové aktivity.

Zabezpečenie, že občianske združenie spĺňa tieto kritériá, bude kľúčové pre úspešnú koordináciu projektu na vyčistenie vôd v malých vodných nádržiach, jazerách a priehradách na celom území Slovenska.

Predsedom Občianskeho združenia Zdravá planéta je Ing. Peter Divéky s odborným vzdelaním – VŠP Nitra, odbor melioračné a vodohospodárske stavby, s dobrými znalosťami v informačných technológiách, praktickými skúsenosťami s projektovaním vodných diel, úprav tokov, rozpočtami stavieb, skúsenosťami s riadením väčšieho tímu ľudí a hlavne s optimalizáciou jednotlivých procesov s cieľom efektívneho hospodárenia.

Znečisťovanie vodných nádrží a priehrad

Znečisťovanie malých vodných nádrží a priehrad je rozsiahlym problémom, ktorý má významný vplyv na ekosystémy týchto vodných útvarov. Tieto menšie vodné nádrže často slúžia na zásobovanie pitnej vody, kontrolu toku riek, rekreáciu a rybolov. Znečistenie môže vzniknúť z rôznych zdrojov a môže mať viacero negatívnych dôsledkov.

Znečisťovanie odpadovými vodami: Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd, ktoré obsahujú toxické látky a chemikálie, môže mať vážne následky na kvalitu vody v malých vodných nádržiach. Tieto látky môžu spôsobiť kontamináciu vodného prostredia a škodiť rôznym vodným organizmom.

Agrokultúrne znečisťovanie: Používanie hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve môže spôsobiť únik týchto chemikálií do vodných nádrží. To môže viesť k eutrofizácii, čo je nadmerný rast rias a vodných rastlín, čo má negatívny vplyv na kvalitu vody a životné prostredie.

Odpad a plastové znečistenie: Nevhodné nakladanie s odpadom a plastovými materiálmi môže viesť k znečisteniu vodných nádrží. Plasty sa môžu hromadiť v nádržiach, čo má negatívny vplyv na vodné organizmy a ekosystémy.

Klimatické zmeny: Extrémne poveternostné podmienky spojené s klimatickými zmenami môžu tiež ovplyvniť malé vodné nádrže a priehrady. Sucho a nízke zrážky môžu viesť k zníženiu hladiny vody a koncentrácií znečisťujúcich látok.

Pre riešenie tohto problému je dôležité implementovať opatrenia na monitorovanie kvality vody, regulovať odpadové vody z priemyslu a poľnohospodárstva, podporovať správne nakladanie s odpadom a plastami a vytvárať osvetové kampane o dôležitosti ochrany vodných prostredí. Udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi a environmentálne politiky môžu prispieť k zachovaniu malých vodných nádrží a priehrad ako dôležitých ekosystémov.

Vodné nádrže

Slovensko je domovom viacerých významných vodných nádrží, ktoré hrajú dôležitú úlohu nielen v oblasti vodného hospodárstva, ale aj v rekreácii, energetike a ochrane prírody. Tieto nádrže boli často vybudované s cieľom kontrolovať tok riek, zabezpečovať zásobovanie vodou, vyrábať elektrickú energiu a slúžiť ako rekreačné oblasti.

Jednou z najväčších vodných nádrží na Slovensku je Liptovská Mara, ktorá vznikla v 70. rokoch 20. storočia. Slúži najmä na kontrolu toku rieky Váh, zároveň zásobuje vodou a poskytuje možnosti na rybolov, vodné športy a rekreáciu.

Ďalšou významnou vodnou nádržou je Oravská priehrada, vybudovaná na rieke Orava. Okrem regulácie vodného režimu slúži aj na výrobu elektrickej energie a vytvára jedinečné prostredie pre turistiku a vodné aktivity.

Vodná nádrž Zemplínska Šírava na východnom Slovensku je ďalšou významnou umelou nádržou, ktorá ponúka príležitosti pre rekreáciu, kemping a rôzne vodné športy. Vytvorená bola pri regulácii rieky Bodrog.

Vodné nádrže v Slovensku nie sú len technickými stavbami, ale často aj ekosystémami, kde sa môže vytvárať bohatý život. Mnohé z nich sú obklopené prírodnými oblasťami a sú dôležitým prostredím pre vtáky, ryby a iné vodné organizmy.

Je však dôležité zdôrazniť, že stavby vodných nádrží môžu mať aj negatívne ekologické vplyvy, ako je zmena toku riek, straty prirodzených biotopov a možné problémy s kvalitou vody. Preto je dôležité, aby sa pri plánovaní a správe týchto nádrží brala do úvahy aj ochrana prírody a udržateľnosť vodného prostredia.

Vodný ekosystém

Vodné ekosystémy na Slovensku predstavujú dôležitú súčasť biodiverzity tejto krajiny. Slovensko je bohaté na vodné zdroje vrátane riek, jazier, potokov a podzemných vôd. Tieto vodné ekosystémy tvoria domov pre množstvo rôznorodých druhov rastlín a živočíchov, ktoré prispievajú k udržaniu ekologického rovnováhy.

Rieky ako Dunaj, Váh, Hron a Hornád sú dôležitými vodnými cestami a poskytujú prostredie pre množstvo vodných organizmov. Ryby ako pstruh pestrý, lipan podhorný, a mních mriežkatý sú typické pre slovenské vody. Mokrade a bažiny, ktoré sú rozšírené na rôznych miestach Slovenska, sú domovom pre množstvo vodných vtákov a obojživelníkov.

Jazerá, z ktorých niektoré sú prírodné, zatiaľčo iné vznikli v dôsledku ľudskej činnosti, sú dôležitými vodnými ekosystémami. Jazero Zemplínska Šírava, Jazero Liptovská Mara a Jazero Orava sú niektoré z najväčších jazier na Slovensku. Tieto vodné plochy poskytujú príležitosť pre rekreáciu, ale zároveň sú aj miestom pre množstvo rôznorodých vodných rastlín a živočíchov.

Vzhľadom na rastúcu urbanizáciu a zmeny v krajinnom pokrytí sa v posledných desaťročiach zvyšuje tlak na vodné ekosystémy. Ochrana a udržateľné riadenie týchto prostredí sú preto kľúčové pre zachovanie biodiverzity a zachovanie zdravého vodného prostredia na Slovensku. Vláda a environmentálne organizácie aktívne pracujú na monitorovaní a ochrane týchto vodných ekosystémov, aby zabezpečili ich dlhodobú udržateľnosť.

Biodiverzita

Slovensko je pestré v biodiverzite, s rôznorodými ekosystémami, ktoré poskytujú útočisko množstvu rôznorodých druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. Táto biodiverzita je výsledkom geografickej polohy, rôznorodého reliéfu, klimatických podmienok a rôznych typov pôd, ktoré charakterizujú túto krajinu.

V slovenských lesoch dominujú rôzne druhy ihličnatých a listnatých stromov, ako sú smrek, jedľa, buk, dub a habr. Tieto lesy sú domovom pre množstvo divokých živočíchov, vrátane jelenov, srncov, líšok, zajacov a mnohých druhov vtákov. Na horských lúkach a vysokohorských oblastiach nájdeme alpínske rastliny a unikátne druhy prispôsobené drsným podmienkam.

Slovensko je tiež bohaté na vodné zdroje, a teda vodné ekosystémy prispievajú k pestrosti biodiverzity. Okrem už spomínaných riek, jazier a mokradí, existuje množstvo potokov a prameňov, ktoré tvoria domov pre mnoho vodných organizmov, vrátane rôznych druhov ryb a obojživelníkov.

V oblasti fauny je Slovensko známe pestrosťou vtáčích druhov, ako aj existenciou chránených druhov, napríklad orola skalného alebo chamoisa. Medzi ďalšie významné druhy patria hrdzavá plameniaka, karpatský jeleň, alebo rôzne druhy sokolov a sov.

Slovenskí ochranári a environmentálni odborníci aktívne pracujú na monitorovaní a ochrane biodiverzity. Existuje viacero chránených území, ako národné parky, prírodné rezervácie a chránené krajinné oblasti, ktoré slúžia na zachovanie a udržiavanie pestrých a unikátnych prvkov slovenskej prírody. Ochrana biodiverzity zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní ekologického rovnováhy a udržateľného využívania prírodných zdrojov na Slovensku.

Pin It on Pinterest